هیچ رویدادی یافت نشد
  هیچ رویدادی یافت نشد
  • تعداد کل شرکتهای متقاضی

   ۲,۳۳۳
  • تعداد کل خدمات ارائه شده

   ۱۰,۳۸۶
  • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

   ۱۷۶
  • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

   ۳۹۶,۷۱۴,۸۰۲,۲۹۴
  • تعداد کارگزاران فعال

   ۹۷
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

   ۷۹