کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | کارگزاران | توسعه نانوفناوری آوید
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام
star۷.۷۳

توسعه نانوفناوری آوید

محل استقرار : تهران

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
تهران
۰۹۹۰۰۱۹ ۹۰۹۴
نوع دفتر استان شهر آدرس تلفن فکس
دفتر مرکزي تهران تهران ۰۹۹۰۰۱۹ ۹۰۹۴
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
هزینه های دریافت تأییدیه نانومقیاس
عنوان خدمت موضوع خدمت زمینه های تخصصی
اخذ گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های بین المللی هزینه های دریافت تأییدیه نانومقیاس
رضایت از عملکرد توسعه نانوفناوری آوید