کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | کارگزاران | پشتیبان امین نقش جهان
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام
star۰.۰۰

پشتیبان امین نقش جهان

محل استقرار : اصفهان

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
اصفهان
اصفهان
بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان امید، واحد ۱۹۸
۰۳۱ ۳۳۹۳۲۱۶۹
نوع دفتر استان شهر آدرس تلفن فکس
دفتر مرکزي اصفهان اصفهان بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ۰۳۱ ۳۳۹۳۲۱۶۹
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
خدمات مالی و حسابداری مربوط به یک سال مالی مشخص
حمایت از تشکیل پرونده مالیاتی
حمایت از تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی
حمایت از اخذ گواهی ارزش افزوده
حمایت از اخذ مفاصاحساب های مالیاتی
حمایت از اخذ مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی
عنوان خدمت موضوع خدمت زمینه های تخصصی
حسابداری خدمات مالی و حسابداری مربوط به یک سال مالی مشخص
راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها حمایت از تشکیل پرونده مالیاتی
راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها حمایت از تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی
راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها حمایت از اخذ گواهی ارزش افزوده
راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها حمایت از اخذ مفاصاحساب های مالیاتی
راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها حمایت از اخذ مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی