کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | کارگزاران | توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام
star۸.۰۰

توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد

محل استقرار : تهران

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
تهران
کارگر شمالی، خیابان شانزدهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ساختمان شماره 1 واحد
۸۸۲۰۶۵۲-۰۲۱,۸۸۲۲۰۶۵۳-۰۲۱
نوع دفتر استان شهر آدرس تلفن فکس
دفتر مرکزي تهران تهران کارگر شمالی، خیابان شانزدهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ساختمان شماره 1 واحد ۸۸۲۰۶۵۲-۰۲۱,۸۸۲۲۰۶۵۳-۰۲۱
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
طراحی و ایجاد ساختار بازاریابی شرکت
انجام پروژه عارضه یابی برای شرکت
عنوان خدمت موضوع خدمت زمینه های تخصصی
طراحی و ایجاد ساختار بازاریابی طراحی و ایجاد ساختار بازاریابی شرکت
عارضه یابی انجام پروژه عارضه یابی برای شرکت
رضایت از عملکرد توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد