کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | کارگزاران | موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام
star۴.۰۰

موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان

محل استقرار : تهران

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
تهران
سهروردی شمالی خرمشهر (آپادانا) ۱۱۴
۰۲۱ ۸۸۵۱۸۰۵۶
۰۲۱ ۸۸۵۱۸۱۹۴
نوع دفتر استان شهر آدرس تلفن فکس
دفتر مرکزي تهران تهران سهروردی شمالی خرمشهر (آپادانا) ۱۱۴ ۰۲۱ ۸۸۵۱۸۰۵۶ ۰۲۱ ۸۸۵۱۸۱۹۴
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
خدمات مالی و حسابداری مربوط به یک سال مالی مشخص
کلیه امور مالی و حسابداری
حمایت از تشکیل پرونده مالیاتی
حمایت از تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی
حمایت از اخذ گواهی ارزش افزوده
حمایت از اخذ مفاصاحساب های مالیاتی
حمایت از اخذ مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی
عنوان خدمت موضوع خدمت زمینه های تخصصی
حسابداری خدمات مالی و حسابداری مربوط به یک سال مالی مشخص کلیه امور مالی و حسابداری
راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها حمایت از تشکیل پرونده مالیاتی
راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها حمایت از تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی
راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها حمایت از اخذ گواهی ارزش افزوده
راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها حمایت از اخذ مفاصاحساب های مالیاتی
راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها حمایت از اخذ مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی
رضایت از عملکرد موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان