کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | کارگزاران | موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام
star۰.۰۰

موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان

محل استقرار : تهران

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
تهران
نوع دفتر استان شهر آدرس تلفن فکس
دفتر مرکزي تهران تهران
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
نشست پرسش و پاسخ حضوری
اصول و فنون مذاکرات تجاری بین‌المللی (دیپلماسی تجاری)
برنامه ریزی و کنترل پروژه- MSP مرکز آموزش بازرگانی
تفکر سیستمی در سازمان- مرکز آموزش بازرگانی
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) - مرکز آموزش بازرگانی
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی- مرکز آموزش بازرگانی
مبانی بازاریابی و فروش- مرکز آموزش بازرگانی
برنامه ریزی و کنترل تولید- مرکز آموزش بازرگانی
مدیریت ارتباط با تامین کنندگان- مرکز آموزش بازرگانی
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی- مرکز آموزش بازرگانی
روانشناسی مهارت فروش- مرکز آموزش بازرگانی
هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI - مرکز آموزش بازرگانی
عنوان خدمت موضوع خدمت زمینه های تخصصی
نشست‌های پرسش و پاسخ (حضوری، مجازی) نشست پرسش و پاسخ حضوری
آموزش اصول و فنون مذاکرات تجاری بین‌المللی (دیپلماسی تجاری)
آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه- MSP مرکز آموزش بازرگانی
آموزش تفکر سیستمی در سازمان- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) - مرکز آموزش بازرگانی
آموزش تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش مبانی بازاریابی و فروش- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش برنامه ریزی و کنترل تولید- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش مدیریت ارتباط با تامین کنندگان- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش روانشناسی مهارت فروش- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI - مرکز آموزش بازرگانی