کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | کارگزاران | مرکز آموزش بازرگانی
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام

مرکز آموزش بازرگانی

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
روانشناسی مهارت فروش- مرکز آموزش بازرگانی
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی- مرکز آموزش بازرگانی
مدیریت ارتباط با تامین کنندگان- مرکز آموزش بازرگانی
هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI - مرکز آموزش بازرگانی
برنامه ریزی و کنترل تولید- مرکز آموزش بازرگانی
مبانی بازاریابی و فروش- مرکز آموزش بازرگانی
تفکر سیستمی در سازمان- مرکز آموزش بازرگانی
برنامه ریزی و کنترل پروژه- MSP مرکز آموزش بازرگانی
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی- مرکز آموزش بازرگانی
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) - مرکز آموزش بازرگانی
عنوان خدمت موضوع خدمت زمینه های تخصصی
آموزش روانشناسی مهارت فروش- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش مدیریت ارتباط با تامین کنندگان- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI - مرکز آموزش بازرگانی
آموزش برنامه ریزی و کنترل تولید- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش مبانی بازاریابی و فروش- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش تفکر سیستمی در سازمان- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه- MSP مرکز آموزش بازرگانی
آموزش تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی- مرکز آموزش بازرگانی
آموزش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) - مرکز آموزش بازرگانی