شرکتهای دانش بنیان می توانند از خدمات مشاوره تخصصی کریدور خدمات فناوری در قالب پیشخوان های مشاوره استفاده کنند.
کریدور خدمات فناوری با هدف توانمندسازی شرکت‌ها جهت ورود محصولات دانش‌بنیان به بازارهای داخلی و خارجی و افزایش قابلیت رقابت آنها با نمونه‌های خارجی و محصولات داخلی نامرغوب، علاوه بر معرفی متخصصین و نهادهای دارای صلاحیت و معتبر برای ارائه خدمات، بخشی از هزینه‌های دریافت استاندارد‌ها و مجوزها را به شرکتهای دانش بنیان غیر صادراتی پرداخت می کند.
کارگاه آموزشی آشنایی با نشان CE اروپا با حمایت 70 درصدی کریدور خدمات فناوری برای شرکت های دانش بنیان و نانویی برگزار شد.
رویداد ها