مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن

مرکز اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
استان مازندران
شهر تنکابن