مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن

مرکز اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
استان مازندران
شهر تنکابن

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
شرکت شیمی پلیمر سبز آمارد ۳۰۹۲ سهامی خاص
هسته فناور نانو دارو سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی