مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه قم

مرکز اصلی دانشگاه قم
استان قم
شهر قم
آدرس قم / خبابان انقلاب ( چهارمردان ) / کوچه شماره ۴۱ / مرکز رشد دانشگاه قم
کد پستی ۳۷۱۶۹۶۶۵۵۸
پست الکترونیک Info@qomit.ir
مدیر مرکز آقای مهندس سیدمحمد طباطبایی (مدیر مرکز رشد)