مرکز رشد نانوفناوری دانشگاه پیام نور یزد

مرکز اصلی دانشگاه پیام نور یزد
استان یزد
شهر یزد
آدرس یزد شاهدیه جنب پمپ بنزین
کد پستی ۸۹۴۳۱۷۴۵۵۶
پست الکترونیک srezaei_۲۰۰۶@yahoo.com
مدیر مرکز سعید رضایی زارچی (مسئول راه اندازی مرکز رشد نانو فناوری)