مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد

مرکز اصلی دانشگاه شهرکرد
استان چهارمحال و بختیاری
شهر شهرکرد
آدرس شهرکرد- میرآباد شرقی بلوار امام خمینی بلوار ۱۳ آبان جنب مدرسه راهنمایی میرداماد
کد پستی ۸۸۱۵۶۶۳۵۵۵
پست الکترونیک info@skuti.ir
مدیر مرکز دکتر یعقوب طادی (مدیر مرکز رشد)