مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

مرکز اصلی دانشگاه زنجان
استان زنجان
شهر زنجان
آدرس زنجان، بلوار دانشگاه، کیلومتر ۵ جاده تبریز، دانشگاه زنجان، مرکز رشد واحدهای فناوری
پست الکترونیک saba@znu.ac.ir
مدیر مرکز آقای دکتر جلال صبا (مدیر مرکز رشد)