مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

مرکز اصلی دانشگاه محقق اردبیلی
استان اردبیل
شهر اردبیل
آدرس ردبیل، شهرک اداری بعثت، جنب اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
کد پستی ۵۶۱۵۸۱۳۴۶۳
پست الکترونیک ardabilatic@gmail.com
مدیر مرکز عبدالقیوم قلی پوری (مدیر مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
مهندسین علوم پیشرفته نانو و زیست فناوری کویران ۱۰۰۱۶ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی