مرکز رشد بین المللی قشم

استان هرمزگان
شهر قشم
آدرس قشم - میدان گل ها - بلوار پژوهش - مرکز بین المللی رشد قشم
کد پستی ۷۹۵۱۶۱۶۱۳۷
پست الکترونیک sanati.roshd@gmail.com
مدیر مرکز آقای مهندس فرزین حقدل (مدیر مرکز رشد)