مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری اراک

مرکز اصلی پارک علم و فناوری اراک
استان مرکزی
شهر اراک
آدرس اراک - انتهای خیابان شهید رجایی - بلوار شهید قدوسی پارک علم و فناوری استان مرکزی
کد پستی ۴۱۶-۳۸۱۳۵
مدیر مرکز مریم عبدلی (مدیر مرکز رشد)