مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز اصلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
استان خراسان رضوی
شهر مشهد
آدرس خراسان رضوی-مشهد-میدان فردوسی-میدان بوعلی-پژوهشکده بوعلی- مرکز رشد
کد پستی ۰۹۱۷۷۵۱۴۸۹
پست الکترونیک incubator@mums.ac.ir
مدیر مرکز دکتر علی بدیعی (مدیریت مرکز رشد)