مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران-شمال کشور

مرکز اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
استان مازندران
شهر آمل
آدرس آمل، جاده قدیم آمل بابل، کیلومتر ۵
پست الکترونیک amol@pasteur.ac.ir
مدیر مرکز محسن آسوری