مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت ا... آملی

مرکز اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی
استان مازندران
شهر آمل
آدرس جاده قدیم آمل به بابل- فرعی دانشگاه- صندوق پستی ۶۷۸
مدیر مرکز سید محمد وحدت (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی)