مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز اصلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
استان مازندران
شهر ساری
آدرس خ امیر مازندرانی- جنب اداره کل بیمه خدمات درمانی استان- صندوق پستی ۵۷۸
پست الکترونیک tti@sanru.ac.ir
مدیر مرکز علی معتمدزادگان (مدیر مرکز رشد)