مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مرکز اصلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه
استان کرمانشاه
شهر کرمانشاه