مرکز رشد گیاهان دارویی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی البرز

مرکز اصلی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی البرز
استان البرز
شهر کرج