مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

مرکز اصلی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
استان کرمانشاه
شهر کرمانشاه