مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغه

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان شرقی
شهر مراغه