مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی
شهر مشهد