مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی
شهر مشهد