مرکز رشد واحدهای فناوری حوزه انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی)

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی
شهر مشهد