مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خوزستان
استان خوزستان
شهر خرمشهر