مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سمنان(مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی)

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان سمنان
استان سمنان
شهر سمنان