مرکز رشد واحدهای فناور مواد و تجهیزات پزشکی پارک علم و فناوری استان هرمزگان

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان هرمزگان
استان هرمزگان
شهر بندر عباس