مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری استان یزد

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان یزد
استان یزد
شهر یزد