مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سنقر و کلیایی

مرکز اصلی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
استان کرمانشاه
شهر کرمانشاه