مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اسلام آباد غرب

مرکز اصلی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
استان کرمانشاه
شهر اسلام آباد غرب