مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات سردسیری شهرستان روانسر

مرکز اصلی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
استان کرمانشاه
شهر روانسر