مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های گیاهان دارویی

مرکز اصلی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی البرز (هلجرد)
استان البرز
شهر کرج