مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان گرمسار

مرکز اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
استان سمنان
شهر گرمسار
مدیر مرکز حسین مشتاق (مدیر مرکز رشد)