مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

مرکز اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
استان خراسان رضوی
شهر قوچان
آدرس کیلومتر ۴ جاده قوچان- مشهد، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، صندوق پستی ۴۶۳
کد پستی ۹۴۷۹۱۷۶۱۳۵
مدیر مرکز حکیم زمانی