موسسه تحقیقات رنگ امیر کبیر-مترا

شماره ثبت ۱۲۹۷۳
شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۱۶۳
مالکیت خصوصی

ایستگاه ها

نام ایستگاه
ارزیابی محصولات - نانومقیاس

دفاتر شرکت

نوع دفتر استان شهر آدرس تلفن فکس