نانورنگدانه آبی فتالوسیانین مس

نام تجاری کالا نانورنگدانه آبی فتالوسیانین مس
نام محصول نانورنگدانه آبی فتالوسیانین مس
طبقه بندی محصول نانو مواد/نانوشی
نام شرکت نیلگون رنگدانه زنجان

تصاویر کالا