دستورالعمل پرداخت حمایت به شرکت های مستقر در مراکز رشد

مقدمه و اهداف

حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد: طبق آیین نامه های مصوب موسسه، پرداخت حمایت به شرکت های مستقر در مراکز رشد در چند مرحله و با رعایت ضوابط و شرایط اعلام شده در ذیل صورت می پذیرد: پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال حمایت بلاعوض بابت پذیرش اولیه پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال حمایت بلاعوض بابت دریافت تاییدیه نانو مقیاس پرداخت اعتباری 50 میلیون ریالی (بصورت گرنت) به کارگزاران ایستگاه های مربوطه جهت انجام مراحل تجاری سازی پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال حمایت بلاعوض به شرکت پس از طی نمودن ایستگاه های منتخب مراکز رشد طبق صلاحدید موسسه نکته 1: بنا به شرایط خاص و صلاحدید موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار، پرداخت مبلغ حمایت می تواند به حساب شخصی مدیرعامل یا سایر صاحبان حق امضاء با تایید تمامی اشخاص حقوقی/حقیقی صاحب امضاء صورت پذیرد.

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1390/09/27
تاریخ آخرین بازنگری 1390/09/27