آیین‌نامه حمایت از ثبت اختراع (پتنت) بین‌المللی

مقدمه و اهداف

یکی از مهمترین الزامات تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی، اعمال و اثبات حق مالکیت فناوران و شرکت‌ها بر آنهاست. از این رو نظام‏های مالکیت فکری و بویژه نظام ثبت اختراع (پتنت) برای ثبت رسمی این دستاوردها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری‏ها و ابتکاراتشان در کشورهای مختلف ایجاد شده است. از آنجا که استفاده از نظام‏های ثبت اختراع خارج از کشور پرهزینه بوده و این وضعیت اعمال حق مالکیت بر فناوری را برای اغلب فناوران داخلی دشوار نموده است، موسسه خدمات فناوری تا بازار بر اساس این آیین‌نامه از ثبت اختراع در حوزه فناوری نانو در ادارات ثبت اختراع معتبر بین‌المللی حمایت می‏کند.

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1392/06/25
تاریخ آخرین بازنگری 1392/06/25
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل