بخش امور کارگزاران

  معرفی:
 «خدمات توسعه فناوری» فرآیندهایی از قبیل ارزیابی سطح فناوری، ثبت اختراع، رصدبازار، بازاریابی، مشاوره تولید، تدوین طرح تجاری و... را شامل می‌شوند که حلقه‌های به‌هم پیوسته زنجیره تجاری‌سازی هستند. این خدمات با ایجاد زمینه لازم برای بلوغ و تکامل فناوری (امکان موفقیت در بازار) باعث کاهش زمان ورود فناوری به عرصه کسب و کار و افزایش احتمال موفقیت در بازار می‌شود.

اخبار مرتبط با بخش امور کارگزاران

- حذف خبر + افزودن خبر

مقاله مرتبط با بخش امور کارگزاران

- حذف مقاله + افزودن مقاله