جستجو یا ارزیابی پتنت

  • معرفی
  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت

بررسی و ارزیابی درخواست‌های ثبت اختراع با دو هدف عمده صورت می‌پذیرد: هدف اول: بررسی امکان‌پذیری و احتمال ثبت نهایی یک درخواست در ادارات ثبت اختراع خارجی که در غیر این صورت ممکن است در اثر رد آن پرونده، هزینه سنگینی به مجموعه تحمیل گردد. هدف دوم: بررسی اولیه در مورد قابلیت تولید و تجاری‌سازی یک درخواست ثبت اختراع است. به عبارت دیگر بدون در نظر گرفتن این موضوع ممکن است در کوتاه‌مدت، بدون ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای کشور، تنها آمار ثبت اختراع­ ها افزایش یابد.