رصد فناوری

  • معرفی
  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت

رصد فناوری، یکی از ابزارهای کارآمد و هوشمند برای مدیریت بلند مدت تجاری سازی فناوری بشمار می‌رود. این ابزار به مثابه روزنه‌ای است که از آن می‌توان آینده فناوری را هرچند به صورت محتمل و تقریبی ترسیم نمود. روش‌های متنوعی از جمله دلفی، سناریو نگاری، طوفان فکری، پیمایش محیطی، درخت وابستگی و تحلیل ثبت اختراع وجود دارد که بر حسب مورد، هر یک از آنها می‌تواند کارکرد ویژه‌ای در کمک به برنامه‌ریزی فرایند تجاری‌سازی داشته باشد. با داشتن اطلاعات اولیه کافی و با ارایه نتایج تحلیل کاربردی ثبت اختراع، می‌توان به مدیران و تصمیم‌گیران تجاری‌سازی فناوری‌ها در وضعیت فناوری و نیز ارزیابی طرح‌ها در چهار سطح راهبردی، رقابتی، فنی و حقوقی یاری رساند.

شرکت‌های متقاضی واجد شرایط، می‌توانند پس از ارسال درخواست کتبی، از حمایت‌های موسسه استفاده نمایند.


         برای دریافت گزارشات رصد فناوری تهیه شده، اینجا را کلیک فرمائید.