خرید دولتی

  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت
برای دریافت خدمات شرکتها یا فناوران میتوانند درخواستهای کتبی خود را به آدرس های زیر ارسال نمایند.
marketing@tmsc.ir
66435660-61 داخلی 432 فکس

برای هماهنگی جلسات با مشاورین ضمن امکان تماس با آدرس ایمیل فوق، میتوانند با داخلی 441 و 424 موسسه (جناب آقای مسجدیان)تماس حاصل فرمایند.