حضور در نمایشگاه بین المللی

  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت
برای دریافت خدمات شرکتها یا فناوران میتوانند درخواستهای کتبی خود را به آدرس های زیر ارسال نمایند.
marketing@tmsc.ir


برای هماهنگی و یا دریافت اطلاعات بیشتر ضمن امکان تماس با آدرس ایمیل فوق، میتوانند با 63102313 تماس حاصل فرمایند.