بررسی درخواست پذیرش

  • معرفی

شناسایی و معرفی متقاضی، مشاوره در زمینه پذیرش فناوران و شرکت¬ها بر اساس مستندات معتبر علمی و فنی و مدارک ارائه شده از طرف فناوران و شرکت¬ها