ثبت اختراع داخلی

  • معرفی
  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت

با توجه به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، در خصوص استعلام شرایط ماهوی اختراعات از مراجع مورد تایید توسط اداره کل مالکیت صنعتی ایران، پاسخ به استعلام اختراعات حوزه نانو به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو واگذار شده است. به عبارت دیگر، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به عنوان تنها مرجع رسمی استعلام در این حوزه می‌باشد. بدین‌منظور، جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیز ثبت درخواست، به سایت iripo.ssaa.ir مراجعه فرمائید.

مراحل و روند بررسی اختراعات داخلی ارجاع شده از اداره مالکیت صنعتی ایران به ستاد نانو:filereader.php?p1=main_9fa72e8e53a18d8ca

کلیه مخترعانی که جهت انجام فرایند داوری و بررسی پرونده خود به این ستاد ارجاع داده می‌شوند، بایستی هزینه ارزیابی و بررسی اختراع (Examination Fee) خود را به شرح زیر به شماره حساب ۰۲۱۵۴۱۹۵۴۸۰۰۷ بانک ملی شعبه جلالیه (کد۱۷۰) به نام صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو، واریز نمایند:

- مخترعین حقیقی: یک میلیون ریال (معادل صد هزار تومان)

- مخترعین حقوقی دارای تاییدیه نانومقیاس از موسسه خدمات فناوری تا بازار: یک میلیون ریال (معادل صد هزار تومان)

- مخترعین حقوقی فاقد تاییدیه نانومقیاس از موسسه خدمات فناوری تا بازار: دو میلیون ریال (معادل دویست هزار تومان)