بازرسی مواد و محصولات

  • معرفی

ارائه خدمات بررسی فنی جهت انجام امور بازرسی شامل: بازدید از فرایند تولید، نمونه¬برداری از محصول، انجام آزمون¬ها طبق طرح آزمون، تحلیل نتایج، جمع¬بندی و ارائه نظر کارشناسی