نظارت محصولات دارای گواهی

  • معرفی

جهت بررسی و اطمینان از کیفیت محصولات پس از دریافت تاییدیه، این واحد نظارت و بازرسی مواد و محصولات تایید شده را انجام می دهد.